HÍREK

2015.09.01.
Új digitális állományok
Feltöltöttük honlapunkra a tanulói munkafüzetek digitális állományait.

A kutatásalapú tanulás (IBL) és a

2015.10.04.

A word fájl egy munkapéldány; a csatolt végleges pdf fájlon az Iskolakultúra 2015/5-6 mellékletében közölt cikk olvasható: Horváth E., 20015., A kutatásalapú tanulás (IBL) és a "BINET-BioTár Modell" tapasztalatai a természettudományos oktatás megújításában című cikk és melléklete olvasható.

GELTÁRAK150316VégHERLekSzta3

 

 

 

A kutatás-alapú tanulás (IBL) és a “BINET-BioTár Modell” tapasztalatai a természettudományos oktatás megújításában

 

 

Horváth Erika

laborvezető tanár

PTE, BMGyGSz GEL, Pécs

 

Összefoglaló

 

Az írás célja “A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című program keretében a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumában megépült Gimnáziumi-Egyetemi Labort (PTE BM GEL) támogató honlap számára mintaként használt Binet-BioTár modell (Szabó 2007) tanulságainak elemzése, különös tekintettel a „kutatásalapú tanulást” (’Inquiry Based Learning  IBL) segítő anyagok archiválására alkalmas GEL  E-véltár kialakítására már a honlap-építés szakaszában. 

A cikk bevezető része röviden áttekinti az IBL hazai irodalmát, majd rátér az IBL-t a magyar kibertérben elsők között gyakorló BioTár Electronic (BTE), illetve az ennek Szombathelyen és Veszprémben 1988-2005 között helyet adó Binet-BioTár Modell (BBM) előzményeinek és tapasztalatainak elemzésére, külön kiemelve a BTE-nek az elektronikus és a nyomtatott  tudományos tájékoztatás terén 1997-1999 között megvalósított, az értékőrzést hatékonyan szolgáló egységét.

A második rész bemutatja a  BBM és BTE tapasztalatait felhasználva épülő PTE BM GEL honlap szerkezetét, az anyagok szerkesztésének és lektorálásának folyamatát, egy ábrán is bemutatva a honlap számára javasolt archiváló (E-véltári) rendszert.

A cikk mellékleteiben táblázatos formában sorolja fel az ILB módszer magyarországi elterjesztése érdekében a “A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című program keretében épült laboratóriumok honlapjait, és ezáltal a modern magyar (kiber)iskolakultúra egy sajátos szeletét is.

 

 

Vezérgondolatok (Mottók)

 

“… Amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban az, hogy

megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy

felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson arra, hogy

szeressük, amit csinálunk és hogy

segítsen megtalálni azt, amit szeretünk.”

Szent-Györgyi, 1964/1973

 

 “… Aki jó kalauzokat választ, az nem egykönnyen térhet le

 a helyes útról, csak állhatatos elhatározással kövesse őket.

A csecsemő is, ha óriás vállára ül, többet láthat, mint maga az óriás.”

Apáczai , 1655

 

Tudós tanárnak tudós tanítványai vannak.

 Magistri docti docti sunt discipuli.

Sylvester, 1539

 

A kutatásalapú tanulás

’Inquiry Based Learning IBL’

            A kutatásalapú tanulás (’Inquiry Based Learning IBL’) az egyetemi oktatás bevált módszere. Minden tapasztalt oktató tudja, hogy a kutatást csak kutatás közben lehet oktatni és tanulni. A magyar nyelvű iskolai oktatás félezer évére azonban nem a kutatás-alapú tanulás volt jellemző. Az Internet megjelenése óta viszont a helyzet gyökeresen megváltozott; ma már a mobil-eszközökkel az általános iskolások is “kutathatnak” – és kutakodnak is. A fő kérdés most már az, hogy megtanítjuk-e őket az iskolában a kutatás-alapú tanulásra; lesz-e elegendő “tudós tanárunk” (Sylvester 1539), akik megtanítják diákjaikat jó kiber-kalauzokat választani, jó irányba tekinteni az új óriás vállairól (Apáczai 1655), megtanítattják velük, hogy ebben az új világban “hogyan kell tanulni” (Szent-Györgyi 1964/1973). Ezért először a kutatás-alapú tanulás kérdésének rövid szakirodalmi körképét villantjuk fel bevezetőben (Géczy, szerk.2012).

Az Iskolakultúra 2012-es decemberi lapszáma: a matematikai és természettudományi nevelés megújításával foglalkozott, különös tekintettel a kutatásalapú  tanulásra (’Inquiry Based Learning IBL’). A kutatásalapú tanulás támogatására az Európai Unió az FP7-es Science in Society keretprogramja nagy összegű pályázatokat is kiírt. Ezek célja a kutatásalapú tanulás pedagógiájának elterjesztése Európa-szerte. Ezen belül a  PRIMAS (Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education, A kutatásalapú tanulás előmozdítása a matematikai és természettudományi nevelés területén)  a tanárok szakmai fejlődését segítő képzési programokkal is támogatta a kutatásalapú tanulás eszméjének elterjesztése. Az idézett számban Csíkos Csaba és Korom Erzsébet (2012) bemutatták a program célkitűzéseit, felépítését és működését, valamint az idevágó európai szakértői jelentést, melynek Csermely Péter személyében magyar munkatársa is volt (Rocard 2012). Nagy Lászlóné (2012) és Csíkos Csaba (2012) azt tekintették át, hogy hol tartottak 2012-ben a kutatásalapú tanulással kapcsolatos kutatások a természettudományok és matematika terén, Veres Gábor (2012) sok olyan szép feladatot mutatott be, amelyek már kipróbálásra kerültek Magyarországon.  Korom Erzsébet (2012) a kutatásalapú tanulást szolgáló tanártovábbképzés felépítését és jellemzőit elemezte, B. Németh Mária (2012)  cikke pedig a korszerű természettudományos műveltségkép és a kutatásalapú tanulás kapcsolatait tekintette át.

Megjegyzendő, hogy a kutatás-alapú tanulás csak egyeseknek új találmány: a magyar gimnáziumi oktatásban a XIX. századtól folyamatosan fontos szerepet játszott az önképzőkörökben folyó oktatás. A helyzet azoban ma már egészen más: a 21. században a kibertér egy hatalmas önképzőkörként is értelmezhető.

A következőkben egy ilyen – viszonylag friss – kutatásalapú oktatást megcélzó kísérlet tapasztalatait, tanulságait és lehetséges felhasználását mutatjuk be.

 

Visszatekintés.

A “BINET-BioTár Modell”

            A “BINET-BioTár Modell”-el (Szabó 2007) a Veszprémben találkoztam először. Zenei, matematikai, kémiai tanári és környezeti szakmérnöki diplomák Pécsett és Veszprémben történő megszerzése után 2002-ben kerültem a Veszprémi (ma Pannon) Egyetem környezettan tanári levelező szakára. Itt, az egyetem Biológiai Intézetének Botanika Tanszékén  a szelektív fémakkumuláció és a bioindikáció témakörében írtam meg a szakdolgozatomat (témavezető: Szabó T. Attila) , mely a BioTár ElectronicHallgatói Munkák” sorozatában az Intézet honlapján (http://binet-biotar.vein.hu ) került volna E-közlése (Horváth 2005, 2015). Azonban ebben az évben az Egyetem új vezetése lemondott a Természettudományi Kar kialakításáról, megszüntette a Biológiai Intézetet, felszámolta annak állattani és növénytani tanszékeit. Az Intézet honlapját az egyetem informatikusai törölték. Csak a honlap romjai menekültek meg – Szabó István keszthelyi botanikus professzor, akkor az egyetem rektorhelyettese közbenjárásának köszönhetően. A honlapon a kutatásalapú oktatás dokumentumai (Hallgatói Munkák) mellett a SCIENCE folyóirat heti tudományos honlapszemléi (NetWatch) http://binet-biotar.vein.hu/students/cimek2005_h.html; http://binet-biotar.vein.hu/genetics.html  –>Kapcsok–>BTE Hálóőr, jelszó “botanika1”) e sorok írásakor (2015.03.05.) kordokumentumként is jelen vannak még a kibertérben.

Ekkor ismerkedtem meg az 1988-2005 között Szombathelyen és Veszprémben felépített “BINET-BioTár Modell” és ezen belül a BioTár Electronic célkitűzéseivel, munkamódszerével, erényeivel és hibáival (Szabó 1988-2005; 2007). Most, a cikk írásakor jövök rá arra, hogy akkor Veszprémben nekem valójában a mai értelemben vett kiber alapú “Inquiry Based Learninget” (IBL) oktattak (Horváth 2005) és ezt oktatta professzorom már az 1990-es évek derekán Szombathelyen is, amikor megíratta a “A biológia és a számítógép. Számítógépes erőforrások a biológia oktatásában és a kutatásban.” című szakdolgozatot (Biró 1996). Áttekintve most a BioTár Electronic keretében írott Hallgatói Munkák-at, ez a meggyőződésem megerősödött.

A BINET az 1980-as évek fordulójától 2005-ig Szombathelyen és Veszprémben működött előbb a ma már elfelejtett GOPHER-ben, majd az Interneten (http://genetics.bdtf.hu ; http://binet-biotar.vein.hu : jelszó: “botanika1”, “botanika2”). Kezdettől fogva a világ két vezető természettudományos folyóiratának, a Science-nek (USA) és a Nature-nek (UK) anyagait használta elsődleges forrásként és a világháló mellett kezdetben a Természet Világában és az Élet és Tudományban nyomtatásban is megjelent, mint a BioTár Electronic-BTE Elektronikus Olvasónaplója ( El-Olvasó v.ö. Szabó 1997a-, 1998a-; 1999a-; BioTár Electronic az Élet és Tudományban v.ö. Szabó 1997a1-, 1998a1-).

 

* * *

 

2014-ben a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumának (PTE-BM)  “A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című program keretében épülő Gimnáziumi Egyetemi Laboratórium (GEL) a laborvezető betegsége miatt szükséghelyzetbe került és engem kértek fel helyettesítésére. Az új helyzetben körvonalazódott az elképzelés, hogy a TÁMOP 3.1.3/10/2  terv keretében (http://palyazat.gov.hu/doc/2293) készüljön el a GEL új honlapja. Ez a honlap  a BINET-BioTár Modell tapasztalatait felhasználva Bolyai Internet Egyetemes TudásTár (BINETT) néven folytassa az 1988-ban megkezdett munkát. A felújítás azonban csak akkor lehet sikeres, ha a BINET-Biotár Modell hibáit és kudarcait is elemezzük és levonjuk belőle a megfelelő tanulságokat.

Tény az, hogy a magyar kibertérben a BioTár Electronic (BTE) volt az egyik első – ha nem a legelső – magyar tanszéki honlapon megjelenő on-line folyóirat (http://genetics.bdtf.hu). A mai szakmai blogok elődjeként egy olyan kiberfórum volt, mely a magyar egyetemi oktatást és tudományos tájékoztatást közvetlenül összekapcsolta a világ vezető tudományos fórumaival (Szabó 1989).

Azonban hiába szerepelt a BTE három évig a vezető magyar tudományos tájékoztató folyóiratokban (Élet és Tudomány, Természettudományi Közlöny azaz a Természet Világa, Magyar Tudomány), a rovatvezetőnek nem sikerült a rovatok mögé sem intézményi, sem társadalmi hátteret szervezni. Volt ugyan némi olvasói elismerés – elsősorban a nyugati magyar diaszpórában (ne feledjük: ekkor még ez volt szinte az egyetlen ilyen magyar fórum a kibertérben) de elmaradt az intézményi támogatás és az egyéni kezdeményezésből végül a szombathelyi Tanárképző Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetembe való betagolódásával, a Genetikai és Környezettudományi Tanszék megszűnésével  a BioTár-ból csak a botanikai vonulat maradt életben Szombathelyen ( http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=122864 ).

Külön is érdemes levonni a BioTár Electronic-nak otthont adó honlap sorsának tanulságait. A BTE sorozatai távlatos igénnyel indultak a következő területeken: tudományos tájékoztatás (BT-Abstracta), tudományos szemlék (BT-Amplicon), népi természetismeret, etnobotanika (BT-Collecta Clusiana), örökléstan/genetika (BT-Germoplasma), tudománytörténet (BT-Haynaldia), botanika (BT-Kanitzia, majd 1994-től csak Kanitzia), E-publikációk (BT-Neumannia) és vizuális biológia (BT-Orbis E-Pictus).

 

 

A BINET-BioTár Modell anyagainak archiválásáról

Messze meghaladná ennek a cikknek a kereteit a sorozatokban  született több száz cím elemzése. Az azonban ide kívánkozik, hogy a BTE szombathelyi időszakának a termékei az anyaintézet szerveréről az intézményi szerkezet átszervezése során nyomtalanul eltűntek; a majdnem teljes anyagot csak az ötletgazdának, Szabó T. Attilának magán E-véltában őrzi két ilyen archiválási feladatokra specializált program két pázhuzamosan kapcsolt tárolón.

 Látható, hogy alternatív megoldásokat kell találni a szakmai honlapok értékelésére és az értékmentésre/archiválásra, mert a jelenlegi informatikai rendszer erre nem alkalmas (feltéve, hogy az emberi tényezőt is a rendszer fontos részének tekintjük). Pontosabban szólva: maga az informatikusok által kialakított rendszer erre már némi plusz-ráfordítással (pl. archíválásra alkalmas programok és tárhelyek rendszerbe állítása minden iskolában) erre már alkalmas volna, de nem alakultak ki a rendszeren belül az értékfelismerő az informati-kusok munkáját segítő, az intézményben keletkezett digitális értékeket hivatalból is bíráló és őrző szakmai (biológia, földrajz, fizika, kémia stb. tanárokból álló)testületek, fórumok. A legegyszerűbb megoldás talán az volna, ha a digitális értékőrzést, az iskolai honlapok szakmai tartalmának az értékelését és védelmét és az informatikusokkal (webmesterekkel) szorosan együttműködő szakmai munkaközösség – nevezzük ezeket HonlapŐrök-nek – rutin-feladatává lehetne tenni.

A gond nem csak a magyar iskolai kultúra gondja, hanem nemzeti és nemzetközi szinten is egyre szorongatóbb. Az E-levéltár, E-véltár szavakra keresve több, mint 200.000 találatot hozott a Google (az első között pl. a magyar Országo Levéltár honlapját http://bfl.archivportal.hu/eleveltar/id-2-e_leveltar_projekt.html  , a kormányzati E-véltár honlapját http://www.eleveltar.gov.hu/ 2015.03.17 HER; lásd még Nagy 2014 előadását, annak megjegyzésével, hogy a magyar E-levéltár projekt elsősorban a munka során keletkezett iraatanyag és nem a szakmai tartalmak megőrzéséről szól. Ezzel szemben “A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című program keretében az iratanyag megőrzése mellett a szakmai tartalmak megőrzése volna a legfontosabb.

Ha a digitális értékőrzés nemzetközi fogalmára, az „E-archiv” szóra keresünk, arra ma már közel félmilliárd találat ugrik be a Google-ben – ami egymagában is jól jelzi a kérdés időszerűségét. A találatok között– nem kis meglepetésre – az első egy kis finugor testvérnépnek, az észteknek az E-véltári honlapja (http://earchive-estlatrus.eu/; http://project.earchive-estlatrus.eu/  2015.03.17 HER) mely az észtek határokon átnyúló nemzeti örökségére, könyveinek, írott, nyomtatott és elektronikus dokumentumaira kiber-őrzésére figyel.. A kérdés elemzése a magyar “A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása” szempontjából messze meghaladná jelen céljainkat és kereteinket. Hogy a feladat milyen komplex, arra álljon itt most egy URL: http://goinginternationalinarchives.blogspot.hu/2015/02/consultant-web-developer-for-earchives.html érdekességként – egy amerikai E-véltári álláshirdetés.  

Az azonban nem kétséges, hogy a magyar iskola-kultúrának (így, kis betűvel és kötőjellel) egyik feladata volna az imént említett „természettudományi megújítási” terv kapcsán is a laborok honlapjain folyamatosan keletkező értékek összehangolt E-véltári rendszerben való megőrzése (is). A Binet-BioTár Modell anyagainak sorsa ehhez egyszerre tapasztalat és figyelmeztetés.

Szerencsére a kibertérnek azért vannak értékekre figyelő rendszerei: a szombathelyi korszak anyagainak egy része a tükrözések és archiválások révén még fellelhetők (lásd pl. http://binet-biotar.vein.hu/germop/bge537cm_h.htm,  Szabó 1997). Hiánytalanul azonban csak azok az anyagok hozzáférhetők, melyek nyomtatásban is megjelentek (teljes címjegyzéket lásd a hivatkozásokban). A kibertérből eltűnt anyagok között komoly értékek is voltak, mint pl. Szabó Zoltán első magyar genetika tankönyvének Takács Viktória által készített példás feldolgozása. Ezeket az archiválásra, tükröztetésre és nyomtatásra vonatkozó tanulságokat minden távlatokban gondolkodó honlap-építésnél jó figyelembe venni – nekünk is –, a GEL honlap építése során.

            A BINET-BioTár modell veszprémi időszaka is hasonló tanulságokat hordoz: a 2000-2005 közt ott keletkezett értékek jelentős része már csak az egykori szerkesztő elektronikus archívumában, E-véltárában hozzáférhető. A kibertérben fennmaradt anyag rovatai közül itt most csak kettőről, a Hallgatói Munkák-rólés a HálóŐr-ről szükséges itt röviden szólni – a levonható tanulságok okán (http://binet-biotar.vein.hu/students/cimek_h.html ; http://binet-biotar.vein.hu/Neumannia/haloor_h.html jelszó „botanika1”)

           

 

A BioTárElectronic (BTE) „HálóŐr” rovata

A BTE „HálóŐr” rovata 1998-ban indult a Veszprémi Egyetemen Biológiai Intézetének honlapján ((http://binet-biotar.vein.hu/Neumannia/halor2002_h.html#_Preface ).

A rovat 1989. évi HálóŐr-ének a Bevezetője a következő mondatokkal zárul:

< A BTE szerkesztése során a SCIENCE NetWatch rovatát első pillanattól figyelemmel kísértük, hiszen így a világ vezető tudományos fórumának az értékítéletére támaszkodhattunk. Apáczai Csere János szavaival szólva: “aki az óriás vállaira áll, messzebbre láthat, mint maga az óriás”.

Nem érdektelen viszont megjegyezni, hogy elsősorban nem a Science E-változatát használtuk (www.sciencemag.org/netwatch), hanem a nyomtatott lapot; ennek két fő oka volt: 1. a már berögződött heti szakmai gyakorlat; 2. az elektronikus formát nem találtuk megfelelően szerkesztettnek az általános gyors keresés tekintetében és különösen nem a magyar hallgatók számára. Éppen ezért a nyomtatott anyagok alapján állítottuk össze és ezek alapján ellenőriztük elérhetőség tekintetében azokat az “inline” hozzáférésű táblázatos “hálóőr” címjegyzékeket, melyek segítségével hallgatóink gyorsan és biztosan kereshették ki készülő BTE “Hallgatói Munkáik” számára legértékesebb információs forrásaikat. Ez a szakmai tudás gyarapítása mellett az angol nyelvismeret és az E-ismeretek gyarapításában is segítette hallgatóinkat a Vasfüggöny (bizonyos tekintetben ma is tartó) hatásainak felszámolásában. ….>

            A rovat első kötetének a teljes címe magyarul és angolul a következő volt: BioTár Electronic. Neumannia. Tudományos Hálóhelyek a Világhálón BTN: 1199Hálóőr1998-2002 BTE HÁLÓŐR az Amerikai Tudományos Haladásért Társaság (AAAS, Washington DC.) SCIENCE című folyóirata által kiválogatott és referált tudományos honlapok a Világhálón a magyar oktatás szempontjából értékelve és ajánlva.  I. kötet 1998-2002. Reliable and Selected Science Websites on the World Wide Web BTN: 1199Hálóőr1998-2002 BTE Watching SCIENCE on the World Wide Web. Scientific Websites Selected and Reviewed by NetWatch (AAAS, Science, Washington DC.) Indexed and Recommended for Hungarian Students by BioTár Electronic. Vol. I. 1998-2002.

 

            A hallgatói használatra ajánlott több száz honlap „kötetekbe” volt rendezve. Egy-egy „kötet” tartalma táblázatos formában tartalmazta az egyetemes kereső-azonosítókat (URL). Az első kötet első húsz címe a következő volt (az utolsó megnyitás akkori dátuma az Év20+HóNap oszlopban; a mostani megnyitás ideje 2015. március 14. H.E.)

 

Titles * Címek

 

Angol cím

Magyar cím,

kulcsszavak

Év

Nap

www.

Utolsó módosítás

Látogatók

Szerkesztő

Web –

mester

 

 

S

Home Base for U. S. Science: Links

02

12

20.5

www.science.gov

 

 

 

10

Reading the Crystals: Database

02

12

20.4

http://ndbserver.rutgers.edu

 

 

 

2

Ogling the Earth: Images

02

12

20.3

http://landsat.gsfc.nasa.gov/earthasart

030109

 

 

2

Burning Issues: Education

02

12

20.2

www.actionbioscience.org

 

 

 

2

Neotropics Fishnet: Resources

02

12

20.1

www.neodat.org

 

 

 

2

Gene Farm: Database

02

12

13.5

www.angis.su.oz.au/Databases/BIRX/omia

021214

F.W. Nicholas

 

2

Follow the Bouncing Molecule: Education

02

12

13.4

www.chem.uci.edu/education/undergrad_pgm/applets

 

 

 

2

AIDS Cache: Resource

02

12

13.3

http://aidsinfo.nih.gov

 

 

 

5

Bridge Out: Exhibit

02

12

13.2

www.lib.washington.edu/specialcoll/tnb

021025

 

 

2

Microscopic Menagerie: Images

02

12

13.1

http://protist.i.hosei.ac.jp/Protist_menuE.html

020930

 

 

3

Physics Untangled: Links

02

12

06.5

www.physics.org

 

 

 

5

Population Center: Resources

02

12

06.4

http://db.jhuccp.org/popinform

 

 

 

5

Volcano Voyeurism: Images

02

12

06.3

http://vulcan.wr.usgs.gov/Photo/volcano_cams.html

010313

Lyn Topinka

 

3

Making Modern Medicine: Exhibits

02

12

06.2

http://profiles.nlm.nih.gov

 

 

 

2

Blueprint for Bones: Database

02

12

06.1

http://sgd.nia.nih.gov

 

 

Dawood B. Dudekula

 

10

Hunting a Ghostly Particle: Education

02

11

29.5

http://wwwlapp.in2p3.fr/neutrinos

 

 

 

 

Join an Expedition: Images

02

11

29.4

http://ridgwaydb.mobot.org/mobot/photoessays

 

 

 

3

 

            A 2002-ben működő, itt csak példaként és az 1997-es évből véletlenszerűen kiragadott 17 honlapból 2015. március 14-én 10, tehát több mint 50% még működött és ma is hasznos információkkal szolgál. A BTE HálóŐr rovatában a diákság számára másfél évtizede ajánlott honlapok elemzése a GE-Labor diákjainak és tanárainak ígéretes IBL-feladata lesz 2015/2016-ban.

            A most épülő GEL-honlap számára e BTE HálóŐr rovatának talán legfontosabb tanulsága, hogy ennek a rovatnak a megmenekülése teljes pusztulástól csak annak köszönhető, hogy az intézmény vezetésében az adott pillanatban volt egy megfelelő ember (Szabó István professzor, rektor-helyettes), aki felismerte a kemény munkával teremtett értéket és rászólt az informatikusokra: „tessék visszaállítani a BINET-BioTár honlapból azt ami még visszaállítható!”

 

 BTE Hallgatói Munkák és Szemináriumi Füzetek

            1997 és 2005 közt keletkezett munkák sok száz címét áttekintve bárki megbizonyosodhat afelől, hogy ezek az IBL, a kutatásalapú tanulás elvei szerint készültek. Azok a munkák, amelyek PPP formában (http://binet-biotar.vein.hu/Pictus/bemutato_h.html ) vagy teljes terjedelmükben felkerültek a honlapra, ennek a törekvésnek meggyőző bizonyítékai (pl. Wolff A., 2003, Összehasonlító vizsgálatok Leucanthemum mintákon; http://binet-biotar.vein.hu/Pictus/wolf_andrea_2003/1070.ppt ; BARTL Katalin, ÜVEGES Viktória, 2005 - Alakor (Triticum monococcum L. ssp. monococcum) gyomelnyomó hatása szabadföldi és laboratóriumi kísérletekben, különös tekintettel a parlagfűre (Ambrosia artemisiifolia L.) BTE, Orbis E-Pictus  és további példák a honlapon, a következő URL-ek alatt:

 


 1. év jegyzéke


  1998. év jegyzéke

  1999. év jegyzéke

  2000. év jegyzéke

  2001. év jegyzéke

  2002. év jegyzéke

  2003. év jegyzéke

  2004. év jegyzéke

  2005. év jegyzéke.

 

Célkitűzés

Az új honlap (http://www.gelabor.hu/gel)  koncepcióját, célját és szerkezetét a jelen anyag 1. sz. melléklete tartalmazza. A következőkben csak a honlap BINETT részéről, és ezen belül is a Binet-BioTár Modell hagyományát felújító HaviHírHáló (HHH) TÁR-airól lesz részletesebben szó.

A TÁRak fő célja, hogy a tudományos gondolkodás élvonalának heti szemléje legyen, főként az Amerikában szerkesztett SCIENCE és az Európában szerkesztett NATURE szabadon hozzáférhető anyagai  alapján, a Creative Commons (CC) elvei szerint.

A BINETT (Bolyai InterNet Egyetemes TudásTár) tehát a BINET (Bolyai InterNet Egyetemi Tár) tapasztalatait felhasználva, de annál általánosabb, az oktatás és tudományos tájékoztatás minden területét érintő célokkal indul. Ezen belül a HaviHírHáló (HHH) és az ennek keretében szervezett TÁR-ak célja, hogy a tudomány égető kérdései („forró cikkei”) ne csak a GEL, de “A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” program sok-sok új laborjához (lásd mellékletek), diákjához és tanárához, de másokhoz is megtalálja az utat – különös tekintettel a tehetségek támogatására, érdeklődésük felkeltésére és ébren tartására. Ennek érdekében 2015-2016 között célunk határainkon belül megtalálni a TÁMOP-Laborhálózat Bolyai Internet Egyetemes TudásTár iránt érdeklődő tanárait és diákjait, felújítani az együttműködést a BINETT sikerében érdekelt hazai és határokon túli magyar folyóiratokkal (Élet és Tudomány, Búvár, Természet Világa, Magyar Tudomány, Korunk) különös tekintettel ezek on-line kiadásaira. Célunk tehát az is, hogy ezeknek a szakmailag megbízható „vezetőknek” a követésére tanítsuk és szoktassuk az Internet világában is honlapunk használóit Apáczai Csere János (1655) évszázados gondolatai jegyében, hiszen: “… aki jó kalauzokat választ, az nem egykönnyen térhet le a helyes útról, csak állhatatos elhatározással kövesse őket”

 

Kikből lesznek Gyakorlott Internet Keresők?

Kik is az igazi, a fürge GyIK-ok?

Végső soron tehát az volna a cél, hogy a természettudományos oktatás módszertaná-ban és eszközrendszerében jelentőségének megfelelően szerepeljenek a kibertér (mobil) eszközei és (jó) lehetőségei.

Más szavakkal: az a célunk, hogy segítsük a tanítványaink tudatos és tudományos igényű internet-használatát, azaz  „Gyakorlott Internetező Keresőket” céltudatos GyIK-okat neveljünk (Meskó 2014). Ebben az új értelemben a magyar GyIK elszakadhat az angolszász GEEK másodlagos, kissé pejoratív hangulatától és közeledhet a szó feltételezett eredeti jelentéséhez (General Electric Engineering Knowledge) – ami némi csúsztatással általános E-tudással rendelkező okos és gyors észjárású embert (tanárt és diákot) jelent (Biró 1996, Meskó 2012).

 

Tehetségek támogatása – a TeheTám !

            A magyar „tehetséggondozás” szakkifejezés alighanem páratlan a maga nemében. Az európai népek támogatják fiatal tehetségeiket. Gondozni az elesetteket, betegeket, öregeket gondozzák. Hogy ennek a terminológiai melléfogásnak milyen ágai-bogai lehetnek, ennek a kifejtése itt túl messze vezetne (Horváth 2015).

A tehetségek támogatásának okát és módját minden kor a maga éleslátása és lehetőségei szerint szolgálta, de azt, hogy csak „tudós” tanároknak lehetnek tudós tanítványai, már a legelső magyar „pedagógiai project” megfogalmazója is tudta (Sylvester 1536/1539). A Sárvári Iskola – közvetlenül vagy közvetve – olyan tehetségeket nevelt az 1500-as években, akiknek ma a magyar – és egy-két esetben még az európai természettudományok is – a legelső nyomtatott szakmunkákat köszönhetik (Melius 1578, Beythe I. és Clusius 1583, Beythe A. 1595, Clusius 1601). Példájuk felemlegetése most nem anakronizmus, hanem bizonyíték. Bizonyíték arra, hogy jól képzett tanárok még haláluk után is képesek tehetséges diákjaikból csodálatos teljesítményeket csiholni.

A tehetségek felismerése és támogatása – mint látjuk – fél évezrede is fontos volt, de ma, a Világháló korában, a behálózott világban fontosabb, mint bármikor volt a történelem során (Barabási-Albert 2003, Barabás és Oltvai 2004).  Ezt hangsúlyozta a           A GEL  tehetségek támogatásáról szóló műhelykonferenciájának az előadóit köszöntő Fükéné Walter Mária is (http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-140-000-212 ).

 

 

A GEL honlapról

A tehetségek Havi HírHálója (HaHiHa, HHH)

Az új GEL-honlap HaviHírHálója (alcíme: Forró cikkek a tudományban) a BINET-BioTár Modell tapasztalatai alapján, de a természettudományok minden ágára kiterjesztve került tervezésre. Nyitólapja a MaTArCs: Magyar Tudományos ArcképCsarnok mottója a fiatal Sylvester János 1527-ben Krakkóban írt disztichonja („Gyűjtsd a tudást, mert lásd, pusztul minden e földön, Csak a szellemi kincs győzheti le a halált”).

A HHH alegységei a BioTár (élet- és környezettudomány); FiloTár (természet- és társadalomtudományok határterületei, tudománytörténet); FizikaTár (fizikai tudományok); GeoTár (földtudományok); VegyTanTár (kémia); MatekTár (kísérleti természettudományokban alkalmazott matematika); MindenTár (globális, interdiszciplináris és transzdiszciplináris témák). A tárakba az adott hónap vezető tudományos hírei és eredményei kerülnek, a tárakba kerülő címeket egy Összesített Időrendi Mutató (GEL-HHH Index) fogja majd évenként össze.

A cikkek nem csak egyetlen forrásból készülnek, és a HHH szerzőinek saját álláspontját is tükrözik és a kérdés fontosságára is kitérnek. Alapkövetelmény a megbízhatóság (ezt a megbízható források és szerzők biztosítják), az ellenőrizhetőség (tehát a Creative Commons elveit követő korrekt idézés), valamint a lektorok által is megkövetelt és ellenőrzött nyelvhelyesség, közérthetőség (lásd 3. sz., melléklet. )

A nyersanyagot a Biológiai Adatbázislabor (BioDatLab) balatonfüredi műhelye készíti elő a honlap számára. A potenciális szerzők ennek alapján válogatják ki azokat az anyagokat, amelyekből a HHH szerkesztési elvei szerint a saját érdeklődési körükbe tartozó hírt megszerkesztik. Szerző lehet minden “A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című programban részt  vevő diák és tanár, de a honlapon közlésre csak azok az anyagok kerülnek, melyek átmentek a szerkesztők és lektorok szűrőjén.  

 A különböző tárak célja és tartalma röviden a következőkben foglalható össze:  

 

MaTArCs:

Magyar Tudományos Arckép-Csarnok

“Life of great men all remind us.

We can make our life sublime,

And departing leave behind us

footprints on the sand of time.”

H.E.Longfellow (1807-1882)

 

“Életünkből hit fakadjon.

Csak tudás nélkül vagy szegény.

Úgy élj, hogy nyomod maradjon

A tűnő idő fövenyén.”

Szabó T. Anna, 1991

 

A pécsi Gimnáziumi Egyetemi Labor honlapjának kezdő oldala egy Magyar Tudományos ArcképCsarnok, melynek képeiről egy kattintással tovább lehet lépni az érdemleges életrajzok és pályaképek felé. Ezek szerény, de nem elhanyagolható tényezői lehetnek a tehetséges fiatalok tudományok felé fordulásának. Jó példa erre a Vas-megyei Természettudósok Arcképcsarnoka, vagy a Mura-vidéki Tudományos Arcképcsarnok http://www.lendva.info/assets/files/pdf/halasz/Muravideki_Magyar_Tudomanyos_Arckepcsarnok_HU2011majus.pdf . A történelmi Vas megyében (ide értve az ausztriai Őrvidéket is) a Savaria Múzeum és személyesen Dr. Balogh Lajos jóvoltából immár negyed évszázados hagyománnyá vált a régió tudósainak állandó jellegű vándorkiállításon való folyamatos jelenléte az iskolákban és más művelődési intézményekben (v.ö. Horváth 1988, Simon és mts., 1991, http://www.odrportal.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAZ0006234753, ; http://vaol.hu/repcelak/tudosok-a-repcelaki-iskolaban-400-evet-olel-fel-a-kiallitason-bemutatott-vasi-arckepcsarnok-1681096 )

 

BioTár: élet- és környezettudomány

“A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára.”

Szent-Györgyi Albert

 

A BINETT-BioTár sorozat teljes egészében fel szeretné vállalni a BioTár Electronic (BTE), illetve a Természet Világa és az Élet és Tudomány előbbiekben részletesen idézett Elektronikus Olvasónaplóinak, az El-Olvasó-knak a szerepét: azt, hogy “óriások vállára állva” kövesse figyelemmel a “forró cikkeket”, a fejlődést az élettudományok minden területén. Ebben a munkában a GEL számíthat és számít is a BioDatLab-Balatonfüred segítségére a BTE folytonosságának a fenntartásában.

 

Minta

Horváth E., (szerk. PTE-BM-GEL) & Szabó T.A. (BioDatLab), 2015 Anyanyelv, apanyelv, testvér, haza, szülő-föld (!) AVAGY Genetika és memetika az európai etnogenézis-kutatásban. http://www.gelabor.hu BINETT–>1503-HHH–>MindenTár/FiloTár/BioTár

 

BlablaTár:

Az elektronikus szakszövegfordításról 

 

 “Helmuth Kohl (Németország kancellárja) csak németül tudott. Minden nemzetközi rendezvényen gondot jelentett, kit ültessenek mellé.  Egy világkonferencián egy apró termetű afrikai  miniszterelnököt ültettek oda.     Vacsora alatt  Kohlt  feszélyezte a hallgatás. Odafordult aszomszédjához, és megkérdezte: „Hamham gut?” Az bólintott:  „Gut”. Jöttek az italok, Kohl megint megkérdezte, „Glutygluty gut?” „Gut.” – mondta a szomszéd. Nemsokára a feketét felkérték, hogy tartsa meg előadását. A férfi másfél órát beszélt gazdasági mutatókról, választékosan, németül. Hatalmas sikere volt.  Befejezte. Visszament az asztalhoz és megkérdezte Kohlt: „Blabla gut?”

 

            A BINETT HHH egyik kimondatlan célja, hogy ráébressze a diákokat, de tanáraikat is, a nyelvtanulás, főleg a modern tudomány nyelvének, az angolnak a tanulására. Ezért a HaviHírHáló magyarul megszerkesztett, kész anyagai (az “AVAGY”-ok) mellett felkerül a honlapra a fordítókra és feldolgozókra váró NYERS-anyagok egy része is – amellett, hogy természetesen minden kattintható hivatkozás mögötti anyag eredetiben is olvasható és innen bármilyen E-fordító programmal bizonyos szinten hozzáférhetővé tehető magyarul is. Az így keletkezett “blablák” minőségének javításában és értelmezésében kíván segíteni (a GEL-t támogató nyelvtanárok bevonásával) a  BlablaTár.

 

 

FiloTár :

természet- és társadalomtudományok határterületei, tudománytörténet –

 

“HOL A TAGADÁS LÁBÁT MEGVETI

VILÁGODAT MEG FOGJA DÖNTENI”

Madách

 

            A magyar irodalmi műveltségnek szerves része a természettudományos műveltség, és viszont: nagy természettudósaink irodalmilag is művelt emberek voltak. A cikk mottói ezért utalnak Sylvester János (1539), Apáczai Csere János (1655), Szent-Györgyi Albert (1964/1973) példáira, de a sor hosszan volna folytatható Pázmány Pétertől kezdve Kitaibel Pál, Bugát Pál, Jókai Mór, Madách Imre, Herman Ottó, Karinty Frigyes, Neumann János, Móra Ferenc és sok-sok további névvel.

            Egy mondatban összefoglalva: a korszerű magyar műveltségképben a természet- és társadalomtudományok egyre szorosabban összefonódnak, vagy legalábbis össze kellene hogy fonódjanak – különös tekintettel a pedagógiai tudományokra, az oktatásra és nevelésre.

Ez a cikk például éppen a GEL FiloTár sorozata számára készült.

Minta:a jelen cikk

 Horváth E., 2015, A kutatás-alapú tanulás (IBL) és a “BINET-BioTár Modell” tapasztalatai a természettudományos oktatás megújításában http://www.gelabor.hu BINETT–>1503-HHH/FiloTár

 

FizikaTár: fizikai tudományok –

 

“Ha hihetetlen dolgokat akarsz hallani, csak a fizikusokhoz kell fordulnod. Hajlik a fény; görbül a tér; az órák a rakétákon lassabban járnak, mint az emberek otthonában; ha egy részecskét kettéhasítasz, két ugyanakkorát kapsz, mint a széthasított volt; ha elsütsz egy puskát, és fénysebességgel indítod a golyót, a puskacsőből nem jön ki semmi...”

Richard Bach

 

A BINETT FizikaTár sorozatának a célja nevéből adódik. Szak-szerkesztését a tervek szerint a BioDatLab címjavaslatai alapján a GEL iskolahálózat fizika szakos tanárai és a munkába remélhetőleg bekapcsolódó társlaborok szaktanárai végzik majd.

 

 

GeoTár: földtudományok, globális változások

„Földünk a kozmosz azon ritka helyeinek egyike, ahol a gondolat virágozhat. Az ember személyében - aki az evolúció közel hárommilliárd éves folyamatának produktuma - az evolúciós folyamat végül saját tudatára és lehetőségeire ébredt. Akár tetszik neki, akár nem, felelős bolygónk evolúciójának egész további folyamatáért.”

Julian Sorell Huxley

 

A BINETT-GeoTár sorozatnak a célja is adódik a nevéből. Szak-szerkesztését a tervek szerint ennek is a BioDatLab címjavaslatai alapján a GEL iskolahálózat fizika szakos tanárai és a munkába remélhetőleg bekapcsolódó társlaborok szaktanárai végzik majd, tehát ennek a feltöltése a szaktanároktól és tanítványaiktól függ majd.

Minta cikk:

 

 

 

MatekTár:

kísérleti tudományokban alkalmazott matematika

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” projekt egyik (csak részben érthető) furcsa ellentmondása, hogy a természettudományok kísérleti oktatásának megújításába nem vonta be a magyar alkalmazott matematikai oktatás megújítását, annak ellenére, hogy a kísérleti eredmények értékelése elképzelhetetlen például statisztikai, korrelációs, regressziós számítások, sokváltozós elemzések, esetenként valószínűség-számítás és számos más, rohamosan fejlődő alkalmazott matematikai módszer használata nélkül. A GEL MatekTár szak-szerkesztését (a FizikaTárhoz hasonlóan) a labor-hálózat fizika szakos tanárai végzik, tehát ennek a feltöltése is a szaktanároktól és tanítványaiktól függ majd.

 

 

 

MindenTár:

globális, interdiszciplináris és transzdiszciplináris témák 

Alattunk a föld.

Felettünk az ég.

Bennünk a létra.

Weöres Sándor

 

            Ebbe a sorozatba tartoznak egyrészt a természet- és társadalomtudományok egyre szorosabban összefonódó határterületei (tehát itt átfedésben a a FiloTár sorozattal) , de ide tartoznak a csak természettudományi területeket átfedő és a globális gondokra vonatkozó témák is. Ez a cikk például GEL MindenTár sorozatába is beilleszthető.

Mintacikk: Horváth E., (szerk. PTE-BM-GEL) & Szabó T.A. (BioDatLab), 2015 Anyanyelv, apanyelv, testvér, haza, szülő-föld (!) AVAGY Genetika és memetika az európai etnogenézis-kutatásban. http://www.gelabor.hu BINETT–>1503-HHH–>MindenTár/FiloTár/BioTár

 

 

VegyTanTár: kémia (szervetlen~, szerves~, bio~)

Ez a négy ezredév hát a mienk,
Hogy a napot pótolni megtanuljuk.
Elég idő tudásunknak, hiszem.
Fűtőszerül a víz ajánlkozik,
Ez oxidált legtűztartóbb anyag.
Az organizmus titkai közel-
Állnak ma is már a fölleplezéshez. -
Éppen jó, hogy beszédünk erre vitt,
Majdnem feledtem volna lombikom,
Mert én is épp e tárgyban dolgozom.

Madách: Falanszter

A BINETT-VegyTanTár sorozatnak a célja is adódik a nevéből. Szak-szerkesztését a tervek szerint ugyancsak a labor-hálózat szakos tanárai végzik majd, tehát ennek a feltöltése a szaktanároktól és tanítványaiktól függ majd..

 

KaTTár! (KAcagóTudományTár):

“… Amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban az, hogy

… megtanítson ... szeretni, amit csinálunk és hogy

segítsen megtalálni azt, amit szeretünk.”

Szent-Györgyi, 1964/1973

            A kutatás-alapú tanulás legnagyobb titka az, hogy ezt ne munkának, hanem szórakozásnak érezzük. Hogy mindig szeressük, amit csinálunk és ezért mindig azt csinálhassuk, amit szeretünk. Hogy a tudomány oltárán a lángot lássuk és ne a hamut. A tudás asztalán a húst és ne a csontokat.  Hogy „jó étvággyal”, vidáman tanuljuk azt, amit tanulunk. És ennek fontos része a humor. Az igazán nagy tudósok többségének jó humorérzéke volt. És a jó, szellemes humor is tanulható, fejleszthető. Mint ahogy minden el is rontható, ami egyébként eredendően jó volna.

            A KaTTár a tanáraink és diákjaink által összegyűjtött vidám tudományos történetek tára kíván lenni (lásd pl. a BlablaTár mottóját).

 

Munkamegosztás és munkamenet

 1. A BioDatLab Balatonfüred (BDL) által összeállított anyagok:

            1.1. HAL = HetiAlapLista: minden a GETT-HHH számára érdekes SCIENE+NATURE cím és az ezekhez tartozó, fontosabb szabad felhasználású szövegek (eredeti szövegek és kattintható hivatkozások, a kulcsszavak kiemelésével);

            1.2.  HEC = HetiCímek: a HHH-ba beemelt tudományos újdonságok figyelemfelkeltő Magyar főcím-változata és tudományosan pontos Magyar alcíme;

            1.3. NYERS = a HAL és a HEC alapján közlésre kiszemelt és/vagy a laborok diákjai/tanárai által továbbgondolásra ajánlott címek és vegyes nyelvű (magyar című, angol szövegű) anyagok;

 1. A GEL és a BDL által közösen szerkesztett anyagok

2.1. ELIT = a GEL által a TÁMOP-Laborok közössége számára fontosnak tartott címek és vegyes nyelvű VÁLOGATOTT anyagok  

2.2. LEKT = a Creative Commons elvei szerint lektorálásra és közlésre előkészített, magyar nyelvű anyagok;

            2.3. KÉSZ = közlésre elfogadott, lektorált magyar nyelvű, szabvány-szerkesztett cikk.

 1. Kiber-közlés: a KÉSZ anyagok feltöltése a PTE-BM-GEL-feladata
 2. Nyomtatott közlés: a cikkek szerkesztése és a folyóiratokkal (Iskolakultúra, Élet és Tudomány, Természet Világa) való együttműködés a BioDatLab feladata.

 

Munkarend:

 1. A BioDatLab minden hónap első hetében elküldi a GEL-nek
  1. Az előző HaviHírHáló heti címlistáját a HHH „Címlisták” rovata számára (minta a 2. sz. mellékletben)
  2. Az előző hónapban elkészült és lektorált anyagokat.
  3. Gondoskodik a BioDatLab-ban készült anyagok lektoráltatásáról
  4. Kezeli (moderálja) a biodatlab.balatonfüred@gmail.com címre érkezett hozzászólásokat és ezeket eljuttatja PTE-BM-GEL-hez, feltöltés végett.
 2. A PTE-BM-GEL minden hónap 15. napjáig
  1. Feltölti a címlistákat a Honlapra és figyelmeztetést küld a laborhálózat szaktanárainak a kiemelten érdekes anyagokról;
  2. Feltölti a lektorált anyagokat a TÁR-akba;
  3. Gondoskodik a PTE-BM-GEL-ben, illetve a TÁMOP-Laborhálózatban  készült HHH-anyagok lektoráltatásáról;
  4. Kezeli (moderálja) a gelabor.pecs2015@gmai.com címre érkezett hozzászólásokat és ezeket minden hónap 28-ig feltölti a honlapra.

A PTE-BM-GEL Pécs és a BioDatLab Balatonfüred együttműködésével létrejött BINETT-HHH anyagok az Alkotó Kiberközösségek („Creative Commons”) elvei és gyakorlata alapján készülnek és az anyagokkal kapcsolatos jogok és kötelességek egyformán oszlanak meg az együttműködő felek között. Ugyanez vonatkozik az együttműködő folyóiratok nyomtatott és on-line közléseire is.

 

A honlap anyagainak E-véltári megőrzése (archiválása)

Végezetül visszatérve a „BINET-BioTár Modell anyagainak archiválásáról” alcím alatt írottakhoz, vessünk egy pillantást azokra az elképzelésekre, melyek az új BINETT-törekvés anyagainak tartós használatára, hosszú távú megőrzésére (archiválására) vonatkoznak. A munka szervezésével, a disszeminációval stb. kapcsolatos E-velezés (E-mail forgalom) és egyéb dokumentumok, adatok biztonságos és rendszerett megőrzése a folyamatok vizsgálata szempontjából lehet később fontos (hogy a pénzügyi és egyéb ellenőrzésekről ne is beszéljünk).

A következőkben csak a szakmai anyagok (tananyagok, cikkek, PPP-k, videók stb.) megőrzésével kapcsolatos kérdéseket villantjuk csak fel.

A Binet-Modell tapasztalatai is igazolják, hogy a legbiztosabb (és talán a leghatékonyabb) tárolás továbbra is a nyomtatott forma. Ezért készülnek a tananyagokból nyomtatott tanári kézikönyvak és gyakorló füzetek. Fontos új jelenség viszont, hogy már ezeket is egyre inkább digitális formában használja diák és tanár egyaránt.

További megfontolandó tapasztalata az elemzett modellnek a nyomtatott (természet)tudományos magyar tájékoztató folyóratokkal való együttműködés. A pécsi GEL ezt is követni szeretné, biztosítva ezáltal a honlapra kerülő értékes anyagok nyomtatott formában való „Könyv-Tárolását”. Ennek érdekében még a Projekt lezárása előtt tervbe vette egy (amúgy is kötelező) disszeminációs konferencia szervezését a „hagyományos” magyar tudományos tájékoztató folyóiratok (Élet és Tudomány, Természet Világa, Búvár, Iskolakultúra,  Magyar Tudomány) és az újabb online fórumok szerkesztőbizottsága, valamint a TAMOP-laborokat vezető szaktanárok részvételével. . Ennek a konferenciának a fő célja a folyóiratok nyomtatott és online formáinak népszerűsítése, a folyóiratok hatékonyabb részvételének megbeszélése “A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című programban, különös tekintettel a nyomtatott és online tartalmak jobb felhasználására a tudásalapú tanulásban, képzésben és a tehetségtámogatásban. Ezen a konferencián szándékaink szerint szóbe kerülnének a magyar kibertérben keletkező, a program számára fontos és  értékes anyagok biztonságos digitális-archíválásnak („E-véltárolás”), felhasználásának elméleti és gyakorlati (kereskedelmi, pénzügyi, intézményi, személyi-, technikai stb.) kérdései is.

Külön is el kellene gondolkozni itt (is) azon, hogy miként tartható fenn és fejleszthető a jelentős EU-s segítséggel és a komoly magyar  kormányzati támogatással létrehozott TAMOP-laporhálózat (v.ö. a mellékelt táblázatokat); milyen pályázatokat kellene a magyar kormánynak kiírni ennek érdekében.

 

 

 

Befejező megjegyzések:

a „BINET-BioTár Modell” néhány tanulságai

 1. A modell 1988 és 2005 között Szombathelyen lényegében a Kutatásalapú tanulás jegyében működött;
 2. A BioTár Elektronic és társult rovatai a szervezett tanár-diák tudományos értékteremtés jól működő példái;
 3. A teremtett értékeknek – például a magyar örökléstan története, a Festetics Imre hagyományok ápolása terén, de más téren is – máig tartó hatása van (v.ö. Wood 2015, Szabó 2015);
 4. A modellnek a TÁMOP-laborok szaktanárainak bevonásával való kiterjesztése és egy új magyar GYIK-nemzedék (Gyakorlott Internet Keresők) kinevelésében való felhasználása terén fontos tanulságai lehetnek.

 

 

Köszönetek

                Nem volna teljes a felvázolt kép, ha a köszönetek ürügyén nem próbáljuk meg  érzékeltetni, hogy milyen sok ember összehangolt munkáját feltételezi a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása egy-egy iskolában, illetőleg iskolacsoportban. 

Köszönettel tartozom a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnáziuma igazgatónőjének, Dr. Szabóné Bárdos Csillának a bizalomért hogy “A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című program keretében épülő Gimnáziumi-Egyetemi  Laboratóriumának (GEL) vezetésére felkért.

Köszönöm Kutas Józsefnek, a Baptista Szeretetszolgálat E.J.Sz Széchenyi István Gimnázium igazgatójának  és egyben GEL-társiskola felelős vezetőjének megértő támogatását.

Mindig számíthattam a Pécsi Tudományegyetem TÁMOP 3.1.3.10/2-2010-0007  projektfelelőse Siptár Miklósnak, a Babits Mihály Gimnázium biológia- kémia munkaközösség vezetőjének, Vadicskó Juditnak valamint a projekt gazdasági ügyeit intéző Lőcsei Thyra  támogatására. Ugyancsak köszönettel tartozom a GEL-hez tartozó iskolák közös munkáját szervező igazgatóknak, igazgatóhelyetteseknek és koordinátorainak is.

Külön szeretném megköszönni a tapasztalatok átadását Vámosi Lászlónak, a Kaposvári Táncsics-labor vezetőjének. Ugyancsak köszönettel tartozom azoknak az előadóknak és résztvevőknek, akik a PTE BM GEL által eddig szervezett disszeminációs, tehetség-támogató és egyéb rendezvények munkájába bekapcsolódtak.

A GEL kibertérben való eredményes jelenléte és a tervezett hálózatépítés elképzelhetetlen egy jó honlap, a honlap pedig informatikusok nélkül. Ezért Hirth Attila és Ráncsik Péter informatikusoknak tartozom köszönettel.

Végül – de korántsem utolsó sorban – köszönettel tartozom egykori mentoromnak és témavezetőmnek, Szabó T. Attilának, a BINET-BioTár Modell kezdeményezőjének mindazért, amivel a GEL-feladatok elvállalása és ellátása, valamint ennek a cikknek a megírása során segített. 

 

Hivatkozások

                Apáczai Csere J., 1655, Magyar Enyclopédia. Antwerpen. http://mek.oszk.hu/07300/07334/07334.htm#2

                Barabási-AÍbert L., 2003, Behálózva. Lásd még: Szabó T.A., 2004, Látod? Nem látod? Na látod! Hálód az élet és hálód halálod. Gondolatok Barabási Albert László „Behálózva” című könyvének olvasása kapcsán. BioTár Electronic, Amplicon. http://binet-biotar.vein.hu/Amplicon/1076_barabasibehalozva_h.html ; http://mindentudas.videotorium.hu/hu/recordings/details/8316,Behalozva_A_halozatok_csodalatos_vilaga_a_sejtektol_a_vilaghaloig    

Barabási A.-L., Oltvai N. Z., 2004, Network biology: Understanding the cell’s functional organisation. Nature Reviews: Genetics, 5: 101-114.

Beythe A. 1595, Fives Könyv. Manlius, Németújvár.

Beythe I., Clusius C., 1583, Stirpium nomenclator pannonicus. Manlius, Németújvár.

Biró Zs., 1996, A biológia és a számítógép. Számítógépes erőforrások a biológia oktatásában és a kutatásban. Szakdolgozat. Témavezető: Szabó T.A. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Növénytani Tanszék. Szombathely, pg. 1-70 (kézirat).

Clusius C.,1601, Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia. Antverpen. (Beythe István közreműködésével).

Csíkos Cs., 2012,  A PRIMAS-projekt. Iskolakultúra.12:3 4-12. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00153/pdf/2010-12.pdf

Csíkos Cs., 2012, Problémaalapú tanulás és matematikai nevelés. Iskolakultúra 2012/12:3 52-60. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00153/pdf/2010-12.pdf

              Fükéné Walter M. (é.n.),  A természettudományi műveltségi terület tanításának tapasztalatai. http://www.ofi.hu/fukene-walter-maria-termeszettudomanyi-muveltsegi-terulet-tanitasanak-tapasztalatai

/Géczi J., szerk., 2012, ”… A matematikai és természettudományi nevelés megújításának egyik aktuális jelszava a kutatásalapú (’inquirybased’) tanulás…”  Iskolakultúra 2012/12:3

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00153/pdf/2010-12.pdf

Halász G., 2004, Közös oktatásfejlesztési célok az Európai Unióban. Új Pedagógiai Szemle, 54. 12. sz. 61–68.

Horváth E. (s.r.), Simon Gy. (plexikarc), /Istók E. (felelős kiadó), Balogh L. (mts.)/, Szabó T.A. (szerk.), , 1991, Természettudósok Arcképcsarnoka. Vas megye. Élettudományok, földtudományok, fizika, csillagászat, határtudományok, honismeret. – Portrait Gallery of Scientists – Natural History, Vas County (Hungary): Life Sciences, Earth Sciences, Space Sciences, Physical Sciences, Anthropology. BioTár VIII/1.,2.,3. Tikett Nyomda, Szentkozmadombja-Szombathely.

Horváth E., 2005/2015, Szelektív fémakkumuláció és bioindikáció kapcsolata szárazföldi növényekben. Környezettan tanári Szakdolgozat. Vezetőtanár: Szabó T.A. BioTár Electronic, Hallgatói Munkák (http://binet-biotar.vein.hu 2005.06.). Veszprémi Egyetem. Biológiai Intézet, Botanika Tanszék. Veszprém. Pg. 1-102.

Újraközölve 2015: http://www.gelabor.hu  BINETT–>Tanár/Diák Munkák (2015.03.15. Horváth E.)

Horváth E., 2015, Tehetségek támogatása. Köszöntő. A PTE BM GEL „Tehetséggondozó” műhelykonferenciáján. Pécs, 2015.02.27, http://gelabor.hu

Melius J.P., 1578/1978, Herbárium az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól. Helati Gáspárné, Colosvar (1578); Kriterion Könyvkiadó, Bukarest (1978).

Meskó B., 2012, Egy geek orvos harca az orvoslással. http://www.tedxyouthatbudapest.com/hu-HU/Video/Dr_Mesko_Bertalan_Egy_geek_orvos_harca_az_orvoslassal.aspx

Nagy G., 2014, A levéltári kutatás lehetséges új útjai az e-levéltár projekt kapcsán. A DIGITÁLIS MEGOSZTOTTSÁG KOMPARATÍV ANALÍZISE 2014. December 10., workshop .TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV KUTATÁSI ALPROGRAMJÁNAK ZÁRÓ WORKSHOPJA. Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet

Nagy Lászlóné, 2012, A kutatásalapú tanulás/tanítás (’inquiry-based learning/teaching’, IBL) és a természettudományok tanítása Spronken-Smith (2008) szerint a kutatásalapú tanulás/tanítás (’inquiry-based learning’, IBL). .  Iskolakultúra 2012/12:3 31-51. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00153/pdf/2010-12.pdf

Rocard M., Csermely P., Jorde D., Lenzen D., Walberg-Henriksson H., HemmoV., 2012, Természettudományos nevelés ma: megújult pedagógia Európa jövőjéért.  Iskolakultúra 2012/12:3 13-30. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00153/pdf/2010-12.pdf

Szent-Györgyi A., 1964, Az oktatás és az egyre bővülő ismeretek. In: Szent-Györgyi A., 1973, Az élő állapot. Válogatott írások. Szerk. Szabó T.A., Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, pg. 119-127.

Szilágyi Zs., 2007, Rocard-jelentés – első kézből. Interjú Csermely Péterrel, a természettudományos oktatás megújításával foglalkozó EU-szakértői csoport magyar tagjával. Fizikai Szemle, 57. 9–10. sz. 340.

Sylvester J. 1539, Grammatica hungarolatina. Sárvár.

Szabó T. Anna, 1991, Életünkből hit fakadjon. In: Természettudósok Arcképcsarnoka, Vas Megye. BioTár 8: 3. Szombathely.

Szabó T.Attila, szerk. 1988-2005, BioTár & BioTárElectronic:  http://genetics.bdtf.hu 1992-2000; http://binet-biotar.vein.hu 1995-2005)

~      , 1989, Folk deceptions. About the book of P. Barber: Vampires, Burial, and Death: Folklore and Reality. Nature, 337: 202.

~      , 1992, Index of the issues published between 1988-1992 in the following series of BioTár: Abstracta, Amplicon, Collecta clusiana, Haynaldia, Kanitzia, Neumannia, Orbis E-Pictus. BDTF, Szombathely, Lab. Ecol.Genet.Evol.Crop., Szombathely 1-8.

~       1997, Festetics Imre és „a Természet Genetikai Törvényei”. BioTár Electronic, Germoplasma, BGE537, HU-ISSN-0239-1724 BIO TÁR; HU-ISSN-1215-9697 GERMOPLASMA; http://binet-biotar.vein.hu/germop/bge537cm_h.htm .

~      1997a, Hogyan született az El-olvasó; Rossz génre mutató ujjak; Génaktiválás – “sorozócédulával”; A női nemi kromoszómák jobban ellenállnak a mutációknak?; Az RNS, mint a kromatinszálak “szobrásza”; Genetikai instabilitás és a végbélrák; Egy gémhajsza holtversennyel végződött; Egy tetten ért onkogén, AVAGY: nyomozás a végbélben. El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 128., 10: 460-462.

~      , 1997a-1, Kedves Olvasónk! BioTár Electronic (BTE) az Élet és Tudományban. Élet és Tudomány, 1997, 27: 834.

~      ,1997b,  Mi olajozza a Golgi-készüléket?; Ősszájúak és Újszájúak; Ha kevés a pénzed, told meg egy ötlettel; Savas esők, vagy havas esők?; Az emberiség természetrajza; Gátőrök és gondozók; A lúdlábfa boldogan tenyészik. El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 128., 11: 514-515.

~      , 1997b-1, Noe bárkája az Araráton és Ausztráliában /AVAGY/ Per a szaktudomány és a kreacionisták között; YAC után MAC /AVAGY/ Az első mesterséges emlőskromoszómák. Forró cikkek a tudományban: BioTár Electronic (BTE) az Élet és Tudományban. Élet és Tudomány, 1997, 31: 987.

~      ,1997c, Szabálytalan hármasszabály; Miniszatellitek mindenütt; A sejtmaghártya gótikus ablakai; Mitől feszes a tatu ... micsodája?; A ribonukleinsav-molekulák kígyóember-mutatványai. El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 128., 12: 562-563.

~      , 1997c-1,  Meddig lehet még kukoricázni /AVAGY/ Az őskukorica /teozinte/ klónozott génje miatt újra fellángoló régi vita; Génaktiválás „sorozócédulával” /AVAGY/ Hogyan aktiválódnak a gének átírás előtt? . Forró cikkek a tudományban: BioTár Electronic (BTE) az Élet és Tudományban. Élet és Tudomány, 1997.

~      , 1997c-2,  Az agy, mint „daganatszövet”/AVAGY/ Az  egér kisagynövekedése és a sejtvándorlást szabályozó génmutációk; Hallottad? A tehenünk ellett egy GENE-t! /AVAGY/ Szabadalmaztatott szarvasmarha-klónozás az Egyesült Államokban. A ecetmuslica idegei és az emberi tüdő /AVAGY/ Az achaete-scute géncsoport és a tüdősejtek viselkedése. Forró cikkek a tudományban: BioTár Electronic (BTE) az Élet és Tudományban. Élet és Tudomány, 1997, 50: 1595

~      ,1998a, Lábak, szárnyak, kövületek ... gének AVAGY Van-e közös genetikai gyökere az ízeltlábú- és emlős végtagok evolúciójának?. El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 129., 1:36-37.

~      , 1998a-1, Prionok: a „csakfehérjék” /AVAGY/ A kóros prion-fehérje kimutatására alkalmas immunológiai eljárás; Cammogó villámok /AVAGY/ Internet-fejlesztés pénzügyi gondjai az USA-ban. Forró cikkek a tudományban: BioTár Electronic (BTE) az Élet és Tudományban. Élet és Tudomány, 1997.

~      ,1998b, Gyógyítás – génszereléssel; Mi történik, ha kilövik a “p53-as” ügynököt?; Szexuális szenvelgések. El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 129., 2: 80-81.

~      ,1998c, Nem szívhiba, alkalmazkodás! ; Uszonyok a sétatérre; Miként szóródnak az erdei- és feketefenyő magvai?; Milyen az a gyöngy, ami a fonalat tartja?. El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 129., 3: 128-129.

~      ,1998d, Új adatok a tollazat kialakulásának történetéről; “Miért teve a teve? Mert az a neve!”; A sejtosztódás molekuláris evolúciója. El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 129., 4: 178-179.

~      ,1998e, Ismét a többségi vélemény bizonyult tévesnek; A legöregebb legfiatalabbak; A hőszabályozás evolúciós csodája; Az apoptózis; A rákos folyamat, mint DNS-pakolási hiba. El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 129., 5: 222-223.

~      ,1998f, Óvakodj a hangyától; Klónozott birkák után klónozott emberek? Találkozás a kibertérben az RNS-polimerázok kapcsán. El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 129., 6: 320-321.

~      ,1998g, Hímférgecskéből ... nőférgecske; Nyelvi gőzhenger és az indoeurópai nyelvek; Emlősök nemi meghatározottsága; Kettős szálú RNS.rejtélyek; A spermatogenézis génjei; A Golgi-készülék forgalmának megértéséhez; telemikroszkópia a világhálón. El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 129., 7: 372-373.

~      ,1998h, Digitális demokrácia AVAGY Honfoglalás a Kibertérben. El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 129., 9: 418-419.

~      ,1998i, A világegyetemtől a kibertérig – Galileo Galilei elektronikus kiadása ürügyén;  A vörös mézű harangrojt és a mauritiusi bulbulmadár AVAGY Kísérletek az allélek génökológiájának kutatására; A tudomány etikai kérdéseinek képzelt világa. El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 129., 11: 518-519.

~      ,1999a, Mindennapi szexualitásunk AVAGY Az emberi arc, mint a nemi szelekció egyik terméke. El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 130., 1: 34-35.

~      ,1999b, Új világra vár a hidegháború utáni tudomány? AVAGY A Tudomány Világkonferenciája – Budapest, 1999.. El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 130., 2: 80-81.

~      ,1999c, Festetics Imre (1764-1847) AVAGY A “Természet Genetikai Törvényei”-től a klónozásig . El-olvasó: Elektronikus Olvasónapló.  Természet Világa, 130., 3: 130-131.

~      , 2007, A Binet-BioTár Modell Szombathelyen és Veszprémben 1988-2004 között. Tudományra nevelés a digitális világ határán. In: Kiss Éva (szerk.), 2007, Pedagógián innen és túl. /Emlékkönyv/ Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon Egyetem BTK – Pécsi Tudományegyetem. /Veszprém – Pécs/, pg. 662-672 (és az ott idézett irodalom).

~     , 2015, Megjegyzések Robert J. Wood Festetics Imréről szóló cikkéhez. Magyar Tudomány. (megjelenés alatt)

Wood R.J., 2015, Festetics Imre és a „Természet genetikai törvényei” a véren keresztüli öröklődés korabeli uralkodó elképzelésének fényében. Magyar Tudomány. (megjelenés alatt)

 

 

 

Első fogalmazvány: 2015.03.04:18.10

Első lektorálás: 2015-03-15: 10.10.HESZ

 

MELLÉKLETEK

 

 1. melléklet

A PTE-BM-GEL iskolahálózat iskoláinak honlapjai 

a TÁMOP Laborok iskoláinak jegyzéke és honlapjai

 

1ª Melléklet

A PTE-BM-GEL iskolahálózat iskolái

 

LOGÓ

NÉV

ELÉRHETŐSÉG

 

PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

http://www.babits.pte.hu/

 

 

 

Baptista Szeretetszolgálat EJSz Széchenyi István Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája

http://www.szechenyi-pecs.sulinet.hu/index2.html

 

http://w2.szechenyi.hu/frame.php

 

 

Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola

http://www.jeamk.hu/iskola/index2.php

 

 

Kodály Zoltán Gimnázium

http://www.kodaly-pecs.sulinet.hu/

 

 

Mecsekaljai Általános Iskola

Bánki Donát Utcai Általános Iskolája

http://mecsekaljabankisuli.hu/

 

 

Mecsekaljai Általános Iskola

Jurisics Utcai Általános Iskolája

http://jurisics-pecs.hu/

 

 

Mecsekaljai Általános Iskola

Kovács Béla Általános Iskolája

http://www.pazmanysuli.hu/

 

 

Mecsekaljai Általános Iskola

Köztársaság Téri Általános Iskolája

http://www.kozterpecs.sulinet.hu

 

Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

http://www.krleza.sulinet.hu/home.html

 

 

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

http://www.pecsimuveszeti.hu/

 

 

PTE 1. Számú Gyakorló Általános Iskola

http://gyak1.pte.hu/

 

 

PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

http://www.deak.pte.hu/

 

 

Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola

http://www.radnoti-pecs.hu/web_2010/index.php

 

 

 

1b Melléklet

 

„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása” című pályázat keretében 2014-ig létesült  

TÁMOP- Laborok Magyarországon

(szemelvények)

 

LOGÓ

ISKOLA

URL

Laborvezető/

06-20/280-6652

Kapcsolat

 

kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/

 

bjglabor@gmail.com

 

Kaposvár Táncsics Mihály Gimnázium

http://labor.tancsics.hu/

 

Vámosi László

vlaszlo1969@gmail.com

30/634-75-77

 

Ferencváros Leövey Klára Gimnázium

http://labor.leovey.hu/

 

Barabás Péter

labor@leovey.hu

215-9590

 

 

Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium

http://www.szereted.hu/

 

 

 

mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium

http://oveges.diamantcad.hu/

 

Medgyesi Imre

30 / 396 05 38

hg1dci@gmail.com

 

érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

http://vmg-erd.hu/termeszettudomanyi-labor/

http://vmg-erd.hu/tamop/

 

 

06-23-365-671

 

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém

http://vetesilabor.hu/a-projekt

 

+36 88 560 680

 

Avasi Ökológiai Központ

http://www.avasi.hu/?q=node/306

 

Azari Heni

 

46 / 562-289

 

Herman Ottó Gimnázium

http://hermanlabor.com/labor/

 

Tepliczky István

+36 46 349888/21-es mellék

 

Jedlik Ányos Gimnázium

Budapest

http://labor.jedlik.hu/

 

Takács Attila

 

209-324-564
takacsa@jedlik.hu

 

 

GEL Pécs

http://labor.babits.pte.hu/

 

Horváth Erika

302826498

gelabor.pecs2015@gmail.com

 

Hevesy György Természettudományos Projekt, Szekszárd

http://www.hevesylabor.hu/

 

 

 

Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola, Salgótarján

http://bolyailabor.hu/

 

 

 

Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum

Sopron

http://labor.bdeg.hu/

 

 

 

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

http://belvarbcs-oveges.hu/portal/

 

Szilágyi Tibor

 

06-20/280-6652

06-20/280-6652

 

Gyulai József Természettudományos Műhely

http://nlglabor.hu/

 

62/533137

labor@nlg.httpf.hu

 

 

Mátyás Király Gimnázium , Fonyód

http://labor.fonyod.hu/

http://munkafuzet.matyas-fonyod.hu/

 

 

Pintér Gabriella

 +36-85/561-960
matyaslabor @gmail.com

 

 

Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen

http://www.tag-oveges.hu/

 

(52) 411 225

 

Perczel Mór Gimnázium, Siófok

http://munkafuzet.perczellabor.hu/

 

 

 

EKF Gyakorlóiskola

 

http://ovegeslabor.ektf.hu/

 

 

 

Tinódi Sebestyén Gimnázium, High-tech Biolabor, Sárvár

http://hightechbiolabor.hu/site/index.html

 

Molnár Gáborné

 06/30/58-62-287

 

Kanizsai Dorottya Gimnázium,

Szombathely

http://kdglabor.hu/site/archivum.html

 

Kovacsics Bernadett

06/20/9208-796

kovacsics.bernadett@gmail.com

 

veszprémi Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

 

http://www.ipariszakkozep.hu/ujlabor/contact.php

*nincs külön honlap

Polgár Jánosné

+36 88 560 630

 

sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium

http://www.hegyvidek.hu/megnyert-europai-unios-palyazatok/tamop-3-1-3-11-1-2012

*nincs külön honlap

 

06-1/319-33-78

 

zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium

http://www.kolcsey-zeg.hu/?q=labor

*nincs külön honlap

 

 

szolnoki Széchenyi István Gimnázium

http://www.szechenyi-szolnok.sulinet.hu/labor/index.html

 

*nincs külön honlap

labor.ltt@gmail.com

56/340-555

 

 

Piarista Rend Magyar Tartománya

http://www.piarista.hu/palyazat/term%C3%A9szettudom%C3%A1nyos-centrum-l%C3%A9tes%C3%ADt%C3%A9se-kecskem%C3%A9ti-piarista-iskol%C3%A1bant%C3%A1mop-313-112-2012-0062

*nincs külön honlap

(76)-506-912

 

budapesti Szent István Gimnázium

http://szigbp.hu/index.php?id=10000

*nincs külön honlap

(36)1-343-0005

 

 

www.laborazerkelben.hu/

*csak a youtubon

 

 

gyulai Erkel Ferenc Gimnázium

 

http://www.gyula.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam19=219&menuparam_21=127&mtitle=Term%E9szettudom%E1nyi%20labor%20kialak%EDt%E1sa%20az%20Erkel%20Ferenc%20Gimn%E1ziumban

*nincs külön honlap

 

 

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

http://kispestkft.kispest.hu/termeszettudomanyi-labor-kialakitasa-a-deak-ferenc-gimnaziumban-oveges-program/

*nincs külön honlap

Fehér Ildikó Katalin

 

 budapesti

Fasori Evangélikus Gimnázium

 

 

Benkőné Di Giovanni Rita,

 

szolnoki Varga Katalin Gimnázium

http://www.varga-szolnok.sulinet.hu/

*nincs külön honlap

 

 

kisvárdai dr. Béres József Laboratórium

http://bereslabor.webnode.hu/

 

 

miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

http://www.levay.tirek.hu/hir/mutat/1252/

*nincs külön honlap

 

 

 

Berettyóújfalui Arany János Gimnázium

http://t47.url.ph/?page_id=320

*nincs külön honlap

 

(54) 402-250

 

Pécsi Leőwey Klára GimnáziumSzabó Attila Természettudományos Labor

http://www.leoweypecs.hu/?page_id=13375

*nincs külön honlap

 

Dr. Heblingné Takács Dóra és Hegedüs János

 

gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium

http://berzelab.berze.hu/

 

Kissné Császár Erzsébet

 

miskolci Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor

 

 

 

kalocsai Szent István Gimnázium

http://szig-kalocsa.sulinet.hu/oveges-program/

*nincs külön honlap

 

 

 

 

 

 1. melléklet

 

150317Melléklet3GELCikkbeVÉG

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BABITS MIHÁLY GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA

GIMNÁZIUMI-EGYETEMI LABORJÁNAK (PTE-BM-GEL)

GEL HONLAP-SZERKEZETE

(honlap-térkép 150317-i helyzet)

http://www.gelabor.hu/?debug=1

 

Szerkesztési célok és elvek:

 1. A honlap fő célja, hogy felkeltse, táplálja és gyarapítsa a GEL-iskolahálózat diákjainak az érdeklődését a kísérleti természettudományok iránt;
 2. Ezt az érdeklődést beágyazza a magyar, az európai és az egyetemes természettudományos haladásba a „múltból, a jelenben a jövőért” jegyében;
 3. A honlap jelszava megegyezik az első magyar, természettudományokat is oktató iskolai tankönyv jelszavával „Tudós tanároknak tudós tanítványai lesznek” (Sylvester János, 1536, Sárvár);
 4. A honlap figyel Apáczai Csere János jelmondatára (1653), mi szerint a tudás virágai szépek de a gyümölcsei az édesek (Et flore et fructu)
 5. Igyekszik követni Szent-Györgyi Albert figyelmeztetését is: A tudomány oltárán ne a hamut, a lángot vigyázd!
 6. Úgy próbálja, elsősorban a gyakorlatban, gyarapítani az ismereteket (mozaik elemek), hogy azokból átlátható, használható, gazdag tudás (kép) legyen.
 7. Megbízható útjelző szeretne lenni az ismeretelemek kiber-labirintusában.
 8. Segíteni kívánja a kibertérben való önálló tájékozódást és ismeretszerzést – a tanárok és diákok Alkotó, Kreatív Közösségét..
 9. Hasznos része kíván lenni ennek a szó szoros és átvitt értelmében is „HATÁRTALAN MAGYAR TUDÁS-KÖZÖSSÉGNEK
 10. Tudatában van a sok kis helyi tett nagy egyetemes értékével, a „Cselekedj lokálisan, gondolkodj globálisan” humánökológiai igazságával.

 

A GEL-HONLAP a következő nagy egységekre oszlik:

A: MAGYARSÁG és a TUDOMÁNY

B: A PTE-BM-GEL

C: A társiskolák, egyetemek

D: GEL-Munkák;

E: HaviHírHáló * GEL-BTE/BDL

F: A GEL MEDIA-TÁR

G: EGYEBEK

 

 

A

MAGYARSÁG és a TUDOMÁNY

 

Magyarság Tudósai

Magyarság Tudósai * Science in Hungary

KiMit adott a világnak? Arc, név, felfedezés, életút,  játék * Face, name, discovery, life, quiz

Magyar E-szótárak a Világhálón

Hungarian E-dictionaries in the Web

                http://magyarangolszotar.hu/ * http://angolmagyarszotar.hu/

                http://magyarnemetszotar.hu/ * http://nemetmagyarszotar.hu/

                http://olaszszotar.hu/olasz-magyar-szotar/forditas//

http://olaszszotar.hu/magyar-olasz-szotar/forditas//

http://latinszotar.hu/ * http://latinszotar.hu/latin-magyar-szotar/forditas//

TOVÁBBI E-szótárak: Francia-Magyar; Orosz-Magyar; ; Román-Magyar; Spanyol-MagyarSvéd-Magyar; Szlovák-Magyar

KIBER-KERESŐ

Search

 1. A megnyitott lapon On this page
 2. Ezen a honlapon On this homepage
 3. Világhálón On Google Science!

Kapcsolat: gelabor.pecs2015@gmail.com

Levelezőkör: gelabor@.googlegroups.com

 

 

B: A PTE-BM-GEL

 

 1. A GEL-ről

About the GEL

1.1 Előzmények, célok, események

                               History, goals, events

1.2. Köszöntő és beszámoló 2013

                               Greetings and Reports

1.3. Köszöntő és beszámoló 2014

                               Greetings and Reports

1.4. Köszöntő és beszámoló 2015

                               Greetings and Reports

1.5. GEL-iskolák honlapjai

                               GEL school homepages

1.6. GEL-IratTár

                               GEL-Archives

                A Pályázat:TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0007

                               About the Project

                Szervezés

                               Administration

2013: igazgató, laborvezető, laboránsok

2014: igazgató, laborvezető, laboránsok

2015: igazgató, laborvezető, laboránsok

                Munkatársak az iskolákban

                               Staff int he GEL-schools

2014.2: aligazgató, koordinátor, szaktanárok, laboránsok

2015.1: aligazgató, koordinátor, szaktanárok, laboránsok

2015.2:

                               Elkészült munkák (lásd: 4. pont)

                               Works finished

                NapTár beosztások, határidők

                               Calendar: time tables,class schedules

2015.1. működésirend, órabeosztás,

                               E-vélTár körlevelek, hirdetések (időrendben)

                               E-Arcives: circulars, announcements (in chronlogical order)

1.7. GEL-rendezvények

                               GEL-Events 2014/215

2014/2015

                - TanárTovábbképzés (mentorálás)

- TudásTerjesztés (disszemináció)

- Tehetséggondozás (stimuláció, iniciáció)

-  Különfélék (MISCELLANEA)

1.8. GEL-látogatások, munkák hírek, képek, beszámolók

                GEL cooperations, visits (news, pictures, reports)

2014/2015

                Kaposvár; Sárvár, Szombathely (PPP); BioDatLab

1.9. GEL-Honlapok

                GEL-homepages

2013: URL

2015 : http://www.gelabor.hu

1.10. TÁMOP 3.1.3-10/2 honlapok

TÁMOP 3.1.3-10/2 homepages

1.11. Más hasznos honlapok

Further useful homepages

 1. http://www.sikerado.hu

még keresendők!!!!

1.12. KÜLÖNFÉLÉK (MISCELLANEA)

 

 

C: Társiskolák, egyetemek

 

 1. A TÁRS-ISKOLÁK LABORJAIRÓL

 FELSŐ VÍZSZINTES FEJLÉC, 2. sor

2.1. LÓGÓ = "Alaplógó": MIKROSZKÓPOS

2.2. TÁMOP 3.1.3-10/2 honlapok (cf. 1.10)

2.3. Pécsi TÁMOP 3.1.3-10/2 honlapok. (cf. 1.10)

2.4. Magyarországi TÁMOP 3.1.3-10/2 honlapok(cf. 1.10)

Budapest Lővey; Budapest-Ferencváros; Budapest-Jedlik; Érd; Kaposvár; Kecskemét; Miskolc; Mosonmagyaróvár; Salgótarján; Sárvár; Szeged; Szekszárd; Szombathely BolyaiSzombathely; Tata ; Veszprém stb.

2.5 HonLapSzemle Határon túli magyar iskolák

Természettudományos értékű honlapok GYIK-oknak  (jegyzék készül)

 

 1. Egyetemre vezető

Magyarország: Budapesti Egyetemi honlapok; Pécs: PTE http://www.ttk.pte.hu/szervezeti-egysegek; Szeged;  Debrecen; Veszprém-Keszthely; Győr-Mosonmagyaróvár-Sopron-Szombathely; Gödöllő; Miskolc

Határos magyar felsőoktatás: Nagyvárad, Kolozsvár (Babes-Bolyai);  Csíkszereda-Kolozsvár-Marosvásárhely (Sapientia), Temesvár; Komárom/Pozsony; Bécs; Ungvár-Beregszász; Újvidék-Szabadka; Zágráb-Zenta; Maribor-Ljuljana, Egyéb

 

 

D: GEL-Munkák

 

 1. A GEL-Munkákról (BAL FÜGGŐLEGES MENŰ–oszlop)

4.1. Szerkesztés. Szerkesztők

4.2. Ellenőrzés. Lektorok

4.3. Feltöltés. HálóMester

4.4. Tanári kézikönyvek

4.5. Tananyagok, munkafüzetek, előkészítők

                               Biológia

                               Fizika

                               Földrajz

                               Kémia

                               Matematika

4.6. Más ajánlott anyagok

4.7. Diák Munkák. Versenyek

 

 

E:

Bolyai InterNet Egyetemi Tudás Tár (BINETT)

HaviHírHáló * GEL-BTE/BDL

Forró cikkek a tudományban

 

 1. A GEL tudományos újdonságai BTE/BDL-HaviHírHáló

5.1. BioTár

5.2. GeoTár

5.3. KémiaTár

5.4. FizikaTár

5.5. ÖkoTár (környezettudomány)

5.6. InforMatek(Informatika, alkalmazott matematika)

5.7. FiloTár (Filológia és Természettudomány)

5.8. MindenTár (mindenhova vagy egyikbe se illő anyagok)

                5.9.  TudásTréfaTár TUKAC = TUDÁS és KACAGÁS

 KEKK:

Küldj Te is Egy Kis Kacagást ide!

(legördülő menü>KATT>szövegmezőre, opcio: beküldte-Név/dátum)):

FiKac= Kacagó Fizika

BiKac = Kacagó Biológia

KiKac = Kacagó Kémia

FöKac = Kacagó Földrajz

MaKac = Kacagó matematika

KüKac = Kacagtató Különfélék

 

F: A GEL MEDIA-TÁR

 1. MédiaTár

6.1. KönyvTár

6.1.1. On-line Könyvek

6.1.2. On-line Folyóiratok

6.1.3. Egyéb

6.2. HangTár

6.3. KépTár

6.3.1. KépTár (Galéria)

6.3.2. PPTár (Bemutatók)

6.3.3. VideoTár (Mozgóképek)

 

 

G: EGYEBEK

 

 1. Kapcsolat

7.2. gelabor.pecs2015@gmail.com

Rákattintás után kitöltendő mezők:

 1. Ki a küldő? (Név, E-cím)
 2. Mi a tárgy? (Kulcsszó)
 3. Üzenet

7.3.VedégKönyv:

 1. Kulcsszó (tárgy)
 2. Üzenet
 3. Név, E-cím (opcionális)

7.4. KözVéleményKutató

7.4.1. Milyenek az első GELabor élményeid

                               1.1. rosszabb, mint vártam

                               1.2. olyan, amilyennek képzeltem

                               1.3. jobb, mint amilyennek képzeltem

                               1.4. különvéleményem van (leírandó)

                               1.5. Nem tudom, nincs véleményem

7.4.2. Mi volt eddig (20154.02.01.) a legjobb a laborban

                               2.1. biológia

                               2.2. fizika

                               2.3. földrajz

                               2.4. kémia

                               2.5. különvéleményem van (leírandó)

 

7.5. Letöltés

Letöltés, mentés saját mappákba

Teljes szöveg: Word, PDF

Cím és idézés (URL)

7.6. Megosztás (Tetszik):

Facebook, Tweeter, Googlegroups, G-mail

               

 1. Sorskövetés:

A dokumentum használatának statisztikája (Mikor, mennyien (időgrafikon???)

 

 1. Hibajelentés (mezők)
 2. Hiba helye a honlapon
 3. Hiba jellege (menüből: 2.1.nem nyilik, 1.2. üresen nyilik 2.3. más nyilik meg 2.4. tartalmi hiba 2.5. a tartalmi hiba leírása)
 4. Idő-mutató

10.1. Pontos idő: ÉvHóNap (szám, név): ÓraPerc

 1. 2. Időjárás (pl. Köpönyeg.hu, stb.)
 2. Látogatói statisztika
 3. LETÖLT, MEGOSZT, VISSZACSATOL = 7.5!

 

 

 

 

 

 1. melléklet

Egy “Szabvány BINETT-HHH-Cikk” szerkezete és tipográfiája

(szerkesztési minta és mutatvány):

Lapnév

Mnemotechnikai cím

AVAGY

Szakmai cím (kulcsszavas)

Bolyai InterNet Egyetemes Tudás Tár

HHH * Forró cikkek a tudományban

 

Felelős szerkesztő

Horváth Erika

PTE-BM- GEL laborvezető

 

Szerkesztés

BioDatLab biodatlab.balatonfured@gmail.com

PTE-BM-GEL gelabor.pecs2015@gmail.com

 

 

On-line közlés

http://www.gelabor.hu

GEL–>HHH–>xxxxxxxxxxxxx

 

Megosztás: Facebook, Twitter

Hozzászólás:

Kulcsmondat/Kulcsszavak:

Alapszöveg

Miért fontos számunkra?

Hivatkozások és Források:

Idézés: PTE-BM-GEL & BioDatLab, 2015, xxxxxxxxxx. http://www.gelabor.hu GEL–>HHH–>LapNév: 1503…………..BTE-GEL  (feltöltés alatt)

 

Copyright: Ez az anyag az Alkotó Közösségek Szabályzata (Creative Commons Attribution License) elveit követve szabadon terjeszthető amennyiben az eredeti szerző és forrás a terjesztett anyagban fel van tüntetve.   http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/  Beérkezett: 2015-03-02; Lektorálva: 2015-03-02

 

 

 

 

 1. melléklet

A BINETT-HHH cikkek LEKTORÁLÁSA

Nyilvános lektori értékelő

BINETT*GEL*HHH E-közléshez

http://www.gelabor.hu

(feltöltés alatt)

Felkérés dátuma: 2015. …..

A dokumentum neve: ….

A kitöltött értékelést kérjük lehetőleg E-postafordultával, de legkésőbb 10 napon belül a következő címekre: gelabor.pecs2015@gmail.combiodatlab.balatonfured@gmail.com

 

A megfelelő válasz alá X írandó                                           IGEN  NEM  Szöveg is van

 

 1. A cím fedi-e a tartalmat?
 2. Közérdekű az anyag?
 3. Közérthető-e a stílusa?
 4. Megfelelő-e a helyesírása?
 5. Vannak-e bővítési javaslatok?                
 6. Vannak-e kihúzandó részek?                    
 7. Táblázatok megfelelőek, szükségesek-e?                        
 8. Ábrák megfelelőek, szükségesek-e?
 9. A saját következtetések helyesek?
 10. Világhálós hivatkozások jók (kattinthatók)?
 11. Nyomtatott forrásokra való hivatkozások jók?
 12. Közlésre javasolható GEL honlapon?

11.1. A jelen formában?                                                       

11.2. A javítások és pótlások elvégzése után?                     

11.3. Alapos átdolgozás után?

 1. Javasolt

12.1. BINETT GEL-TÁR: Bio~, Filo~, Fizika~, Geo~, Matek~ Minden~, VegyTanTár

12.2. Más fórumra javasolja (beírandó)

 1. Nem javasolja (megindokolandó a 14. pontban)
 2. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS
 3. Következtetés

 

 Aláírás, dátum

 

.

 1. melléklet

A BINETT-HHH honlap-rész feltöltésére használt mappaszerkezet

 

2015GEL-BDL–>

ÉvHóHHH–>

15xxHETICÍMEK

15xxNYERSANYAGOK

15xxSZERKESZTETT

15xxLEKTORÁLT

15xxKÉSZ–> feltöltés a honlapra!!!

15xxHOZZÁSZÓLÁS

15xxE-velezés

 

 1. melléklet

            A BINETT-HHH szerkesztői és lektorai (2015-03-06-i állapot)

Felelős szerkesztő:

Horváth Erika, laborvezető tanár, PTE-BM-GEL

Előszerkesztés:

BioDatLab, Balatonfüred.

 

Lektorok, támogatók (a folyamatosan bővülő lista kezdeti, 2015. március 15.-i állapota)

Dr. Bagladi Orsolya, dr. (Pannon Egyetem, Veszprém)

Dr. Balogh Lajos, dr. (Savaria Múzeum, Szombathely)

Biró Zsolt (GrammaSoft, Szombathely)

Fükéné Walter Mária  kémia-fizika szaktanár, BMPSz Tehetség koordinátora (Pécs)

Koncz Károly, fizika szaktanár (BMG, Pécs)

Dr. Nagy Melinda dr., (Selye János Egyetem, Komárom, SO)

Dr. Péntek János, MTA tag, (Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, RO)

Dr. Petz Andrea, adjunktus  PTE  Szervetlen Kémia Tanszék

Dr. Pusztay János, (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szombathely)

Rácz János, szakíró (Balatonfüred)

Dr. Szabó István dr., prof. em. (Pannon Egyetem, Keszthely)

Dr. Szabó László Gy. Dr., prof.em. (Pécsi Tudományegyetem)

Dr. Szabó T. Attila, (BioDatLab, Balatonfüred)

Dr. Török Réka dr., főorvos (Kézdivásárhely, RO)

 

               

 1. melléklet

 

Folyamatábra a GEL honlap anyagainak E-véltári megőrzésre

(MUNKÁBAN LÉVŐ tervezet)

 

 

150315BINETTlekt1szta

Nyilvános lektori értékelő

BINETT*GEL*HHH E-közléshez

http://www.gelabor.hu

(feltöltés alatt)

Felkérés dátuma: 2015. 03.12.

A dokumentum neve: Horváth E., 2015, A kutatás-alapú tanulás (IBL) és a “BINET-BioTár Modell” tapasztalatai a természettudományos oktatás megújításában

 

A kitöltött értékelést kérjük lehetőleg E-posta fordultával, de legkésőbb 10 napon belül a következő címekre: gelabor.pecs2015@gmail.combiodatlab.balatonfured@gmail.com

 

A megfelelő válasz alá X írandó                               IGEN  NEM  Szöveg is van

 

 1. A cím fedi-e a tartalmat? x                                                        
 2. Közérdekű az anyag? x                                               
 3. Közérthető-e a stílusa? x
 4. Megfelelő-e a helyesírása? x
 5. Vannak-e bővítési javaslatok? x x                         
 6. Vannak-e kihúzandó részek?                                  x                     
 7. Táblázatok megfelelőek, szükségesek-e? x                     
 8. Ábrák megfelelőek, szükségesek-e? nincsenek
 9. A saját következtetések helyesek?
 10. Világhálós hivatkozások jók (kattinthatók)? x
 11. Nyomtatott forrásokra való hivatkozások jók? x
 12. Közlésre javasolható GEL honlapon? x

11.1. A jelen formában?                                                                               x                     

11.2. A javítások és pótlások elvégzése után?                                             x

11.3. Alapos átdolgozás után?

 1. NEM JAVASOLJA?
 2. Javasolt

13.1. BINETT GEL-TÁR:                                                               MindenTár                 

13.2. Más fórum (beírandó):                                                 ISKOLAKULTÚRA

 1. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

            Az értékelő nyilván elfogult, mert egy olyan munka ígéretes folytatását kell(ene) értékelje, melyhez nagyon sok személyes emlék, némi siker- és elég sok kudarc-élmény fűzi.

            A lényegi kérdésekkel kapcsolatos észrevételek:

 1. Az anyag hasznos kiindulópont a tervezett Bolyai Internet Egyetemes Tudás Tár (BINETT) kezdeményezéshez, illetve folytatáshoz. Jó alap lehet majd a megvalósítás eredményességének az évi értékeléséhez a későbbiekben.
 2. Jellegét tekintve talán leginkább a MindenTár sorozatba volna beiktatható, de messze meg is haladja azt;
 3. Mivel a GEL-közösségnél általánosabb érdeklődésre is számíthat, javaslom elküldését nyomtatásban való közlés végett az ISKOLAKULTÚRA szerkesztőségének;
 4. Ennek érdekében javaslom minden tervezett tárhoz legalább egy, kiber-kapcsolható „Minta-anyag” megadását példaként;
 5. Következtetés: közlésre javasolom, a megfelelő javítások és kiegészítések után

 

 Aláírás, dátum

 

SZABÓ T. Attila

DSc.biol.

BioDatLab

2015.03.15.

 

 

Nyilvános lektori értékelő

BINETT*GEL*HHH E-közléshez

http://www.gelabor.hu

(feltöltés alatt)

Felkérés dátuma: 2015.03.15 …..

A dokumentum neve: Horváth E., 2015, A kutatás-alapú tanulás (IBL) és a “BINET-BioTár Modell” tapasztalatai a természettudományos oktatás megújításában

A kitöltött értékelést kérjük lehetőleg E-posta fordultával, de legkésőbb 10 napon belül a következő címekre: gelabor.pecs2015@gmail.combiodatlab.balatonfured@gmail.com

 

A megfelelő válasz alá X írandó                                           IGEN  NEM  Szöveg is van

 

 1. A cím fedi-e a tartalmat? X                                           
 2. Közérdekű az anyag? X
 3. Közérthető-e a stílusa? X
 4. Megfelelő-e a helyesírása? X
 5. Vannak-e bővítési javaslatok? X                        
 6. Vannak-e kihúzandó részek?         X        
 7. Táblázatok megfelelőek, szükségesek-e? X                                            
 8. Ábrák megfelelőek, szükségesek-e? X
 9. A saját következtetések helyesek? X
 10. Világhálós hivatkozások jók (kattinthatók)? X        
 11. Nyomtatott forrásokra való hivatkozások jók?
 12. Közlésre javasolható GEL honlapon? X

11.1. A jelen formában?                                                                    X

11.2. A javítások és pótlások elvégzése után?                      X

11.3. Alapos átdolgozás után?                                                          X

 1. NEM JAVASOLJA? (ezt a kérdést érdemes lenne átfogalmazni – az adható válaszok nem lehetnek egyértelműek. V.ö. Karinthy: „Ön még mindig olyan sokat veri a feleségét? Válaszoljon igennel vagy nemmel!”)
 2. Javasolt

13.1. BINETT GEL-TÁR: Bio~, Filo~, Fizika~, Geo~, Matek~ VegyTanTár

13.2. Más fórumra javsolt (beírandó):

 1. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

14a: Javítandó hibák:         

 1. Idézőjeleket magyar idézőjelekre „”

  2. önképőkörként - önképzőkörként

  3. Visszatekintés: a “BINET-BioTár Modell”
  ki írta és miért?

  4.„Kritikai megjegyzések”
  Nem világos, hogy mi itt a kritika – ez inkább történeti visszatekintésnek, a születési körülmények leírásának tűnik. Az sem világos, hogy milyen struktúrában kapcsolódnak a kritikai megjegyzések (vagy akár a visszatekintés) az azt követő címekhez.

 2. Ez azért figyelemre méltó tanulság, mert jelzi, hogy az intézményi adminisztráció és az informatikusok a szakmai honlapok értékelésére és értékmentésére alkalmatlanok.
  Ez nekem túlságosan személyeskedőnek hangzik (még ha igaz is). Valami olyasmit írnék, hogy: „Látható, hogy alternatív megoldásokat kell találni a szakmai honlapok értékelésére és az értékmentésre/archiválásra, mert a jelenlegi informatikai rendszer erre nem alkalmas.”


  6. BTE “Hálóőr” 1. kötete egyelőre csak “inline”hozzáférhető a Veszprémi Egyetem hallgatói számára
  ​Sejtem, hogy mire vonatkozik az „inline”, de zavaró, hiszen az „inline” elsődleges jelentése az „egy vonalban álló”. Inkább „belsőleg elérhető”, vagy „az egyetemi informatikai rendszeren belül érhető el”.

 

 1. formában tartalmazta a az egyetemes

 „a”​ - törölni

 

 1. Memotechnika

Mnemotechnika

 


Nem látom ugyan tisztán a célközönséget, de arra gondoltam, hogy az írás hosszúsága elveheti az olvasók kedvét attól, hogy behatóan elolvassák.

Javasolok egy nagyon rövid struktúraismertetőt az írás elejére:

 

 1. Az írás célja (pl. „minta a GEL információarchiváló rendszerhez”)
 2. Előzmények áttekintése
 3. A javasolt archiválási szerkezet (lehetőleg egy kis ábrán bemutatva)

Miután megvan ez a rövid összefoglaló (csak néhány sor és egy ábra), ami egyetlen pillantásra átfogható, utána jönne ezeknek a pontoknak a „kifejtése”, részletezése, azaz az eredeti cikk. Ez nagyban megkönnyítené az írás értelmezését, a követhetőséget, a fenti szerkezet mint egy „jelmagyarázat” végig ott lebeghet az olvasó szeme előtt, útmutatást adva, hogy most éppen hol tartunk a kifejtésben.

 

 1. Következtetés:
 2. a szöveges értékelésben

 

 Aláírás, dátum

 

Biró Zsolt

GRAMMA Soft.

Biológia tanár, szakfordító

 1. március 15., Szombathely

 

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolában és partner intézményeiben az Európai Unió támogatásával. (TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0007)